Načítání webu

Zdeněk Nytra

Senátor

Zdeněk Nytra

zprávy ze Senátu

Já v médiích
Pro obce a města je důležité mít možnost tzv. zákazu pobytu

Pro obce a města je důležité mít možnost tzv. zákazu pobytu

5.2.2018

Jako zpravodaj senátního Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí jsem prosadil kladné stanovisko k návrhu novely zákona, kterým se znovu zavádí právo obcí a měst uložit za některé přestupky tzv. zákaz pobytu. O přijetí budeme hlasovat schůze Senátu 15. února.

Zákaz pobytu  za některé přestupky  platil až do konce roku 2016. Poté byl zrušen s  odvoláním na  Listinu základních práv EU, která v čl. 45 zaručuje právo volně se pohybovat a pobývat na území členských států. Protože ve článku 45 je obsaženo i ustanovení, že toto právo může být omezeno z důvodu ochrany veřejného pořádku, bezpečnosti nebo zdraví, zdůvodnění českých orgánů postrádá smysl.

V zahraničí je postup, který naše novela navrhuje,  běžný: např. v Británii se mají obce v rámci postihování přestupků proti veřejnému pořádku, možnost se dovolat pestré palety alternativních trestů preventivní povahy; jeden z nich je zákaz vstupu do určité lokality, kde vznikají problémy.

Důvodem pro přijetí této novely je, že  u recidivujících pachatelů protiprávního jednání narůstá pocit beztrestnosti z důvodu obtížnější vymahatelnosti uložených sankcí pokut (takové osoby pobírají sociální dávky, na které nelze uplatnit institut exekuce na mzdu, a pokud jsou bez prostředků, jsou prakticky nepostižitelní .

Co konkrétně navrhujeme:

(1) Zákaz pobytu lze udělit za  přestupky proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku (např. za maření vykázání ze společného obydlí, porušení nočního klidu, veřejné pohoršení, znečištění prostranství, ublížení na zdraví, krádež apod.

 (2) Musí být splněny tři kumulativní podmínky (a) úmyslné zavinění, (b) významné narušení místních záležitostí veřejného pořádku na území obce, (c) v posledních dvanácti měsících přede dnem spáchání přestupku pravomocně uznán vinným z jiného obdobného přestupku); 

(3) Zákaz  lze uložit na dobu nejdéle tří měsíců a netýká se mladistvých.

Je třeba zdůraznit, že jde o novelu zákona, která se týká přestupků -   na rozdíl od trestu zákazu pobytu, který lze podle trestního zákoníku uložit až na dobu deseti let.


Další články v kategorii